معرفی پروژه ها

با ظرفیت اسمی 4900 کیلووات، طی قرارداد خرید تضمینی برق با شرکت توزیع برق استان اصفهان در زمینی به مساحت 2000 متر مربع در ناحیه صنعتی شهر مهاباد

اولین تأسیسات آب شیرین کن خصوصی تامین آب شرب شهری درکشور