اخبار

چابک سازی صنعت آب و فاضلاب با گسترش سرمایه پذیری

نماینده مجلس از نصب دستگاه تصفیه آب در شهر بادرود و خالدآباد در آینده نزدیک خبرداد

بازدید هیئت آب و فاضلاب ایران از خط تولید شرکت Atlas copco در کشور بلژیک

بزرگداشت بیست و نهمین سال حضور برنامه جهانی غذا در ایران